Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 De Hondenhogeschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een persoon of een groep personen, cursussen, trainingen, adviezen, gedragsconsultenen en andere activiteiten aanbiedt.
1.2 De cursist: de wederpartij van de De Hondenhogeschool.
1.3. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij De Hondenhogeschool zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, opleiding of activiteit.
1.4. De cursussen die De Hondenhogeschool aanbiedt gelden slechts op een bepaalde datum of een bepaalde periode.
1.5. De cursussen die De Hondenhogeschool geeft zijn op maat gemaakte diensten.
1.6. Onze diensten vallen onder vrijetijdsbesteding met bepaalde datum of een bepaalde periode en zijn dus vanuit de Wet Koop op Afstand niet te herroepen/op te zeggen.

 Artikel 2: Aangaan van de Overeenkomst met De Hondenhogeschool
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die de cursist aangaat met De Hondenhogeschool.
2.2. De cursist meldt zich aan middels het invullen van het aanmeldformulier van De Hondenhogeschool. Na bevestiging door De Hondenhogeschool verplicht aanmelding tot betaling van de gehele cursus, zonder mogelijkheid tot restitutie van het cursusgeld.
2.3. De minimale leeftijd van de cursist is 16 jaar. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de De Hondenhogeschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.
2.4. De cursist ontvangt na aanmelding bericht wanneer en of het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cursist in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.
2.5. Na aanmelding ontvangt de cursist de benodigde gegevens.
2.6. De cursist voldoet de cursusgelden via een online betaling dan wel door contante betaling bij de eerste les.
2.7. In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan De Hondenhogeschool na herinnering en na het verstrijken van de in de herinnering gestelde termijn de overeenkomst ontbinden, waarbij de cursist NIET wordt bevrijd van zijn/haar betalingsverplichting.
2.8. Mocht de hond na inschrijving ziek worden, is opzeggen van de cursus alleen mogelijk met een rapport van de betreffende dierenarts voorzien van stempel en handtekening met verwijzing dat de hond niet kan of mag deelnemen aan de opgegeven cursus.
2.9. Restitutie alsmede het inhalen van gemiste lessen vindt evenmin plaats bij ziekte of vakantie van cursist dan wel bij ziekte van de hond.
2.10. Alle kosten welke door De Hondenhogeschool moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cursist.

Artikel 3: In aanmerking komen voor een cursus bij De Hondenhogeschool
3.1. De Hondenhogeschool geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus uit het aanbod van De Hondenhogeschool.
3.2. Indien een cursist jonger is dan 16 jaar komt de cursist niet in aanmerking voor een cursus, met uitzondering dat een minderjarige hierbij begeleid wordt door minimaal 1 volwassene.
3.3. Puppycursus: De cursist komt eerst in aanmerking voor de puppycursus wanneer de hond waarmee deel wil worden genomen aan de cursus, tussen de leeftijd van 8 weken en 16 weken is.
3.4. Gehoorzaamheid: De cursist komt pas in aanmerking voor de Basiscursus wanneer er een positief advies is van De Hondenhogeschool om deel te nemen aan deze cursus. Voor deelname aan Gehoorzame Hond 1 moet er minimaal een basiscursus zijn gevolgd.
3.5. Inenting: De cursist komt eerst in aanmerking voor een puppycursus of gehoorzaamheidscursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inenting.
Voor aanvang van de cursus kan De Hondenhogeschool vragen naar inenting en naar de leeftijd van de hond. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, kan De Hondenhogeschool besluiten de cursist inclusief hond uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus.
3.6. Indien een hond, waarmee een cursus of activiteit wordt gevolgd, loops wordt tijdens de cursus of activiteit, is het de hond wel toegestaan deel te nemen tijdens de loopse periode, mits deze is behandeld met anti-love spray, met uitzondering van de “hoogtijdagen”. Er vindt geen restitutie van cursusgelden plaats voor de gemiste lessen.

Artikel 4: Annulering door De Hondenhogeschool.
4.1. Een cursus heeft een minimum aantal deelnemers nodig voordat doorgang plaatsvindt, De Hondenhogeschool informeert de cursist uiterlijk 2 dagen voor de eerste cursusdag indien de cursus geannuleerd wordt. Indien de cursist geen bericht ontvangt, kan deze er van uit gaan dat deze doorgang vindt.
4.2. Alleen in geval van overmacht kan een cursus binnen 2 dagen voor aanvang worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
4.3. Bij annulering van een cursus doet De Hondenhogeschool een vervangend aanbod. Het is de cursist vrij dit aanbod af te slaan.
4.4. In alle gevallen van annulering en indien de cursist het vervangend aanbod afslaat is De Hondenhogeschool verplicht om de eventueel reeds betaalde cursusgelden te retourneren. Er wordt geen rente vergoed.
4.5. Annulering van een les (deel van een cursus) kan zonder tegenprestatie geschieden door De Hondenhogeschool, indien het niet meer lessen betreft dan 25% van de cursus.
4.6. De cursist heeft geen recht op restitutie wanneer de cursus of deel van de cursus door een overmachtssituatie niet door kan gaan (zoals autoloze zondagen, rampen, pandemieën, natuurverschijnselen, demonstraties enz.).

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1. De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade die zijn/haar hond kan veroorzaken. Deelname aan de cursus is geheel voor eigen risico.
5.2. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van De Hondenhogeschool, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
5.3. De Hondenhogeschool is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel/diefstal dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor,
tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door De Hondenhogeschool
5.4. De Hondenhogeschool raadt u aan voor aanvang van de cursus een WA-verzekering af te sluiten en deze te controleren op de juiste dekking.
5.5. De cursist, inclusief hond(en), die hinder of last oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de (medewerkers van) De Hondenhogeschool van voortzetting van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.
5.6. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van De Hondenhogeschool op internet of andere publicaties binden De Hondenhogeschool niet.
5.7. De Hondenhogeschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de cursist gewenste resultaten.

Artikel 6: Betaling gedragsconsult
6.1. Cliënt zal het verschuldigde bedrag voor de overeengekomen gedragsconsult door middel van een online betaling of op de dag van de dienst middels een contante betaling voldoen.
6.2. In het geval van een niet tijdige betaling zal de De Hondenhogeschool geen diensten leveren.

Artikel 7: Afmelden van de diensten
7.1. De cliënt dient minimaal 72 uur voor aanvang van de overeengekomen dienst via e-mail de dienst te annuleren. In het geval dat de ondernemer geen bericht heeft ontvangen en terug heeft bevestigd, is er geen sprake van annulering.
7.3. Terugbetaling van gemiste diensten vindt nimmer plaats bij afmelding door de cliënt. Enkel met toestemming van de ondernemer kan in deze worden afgeweken.
7.4. Indien een dienst geen doorgang mocht vinden zal de cliënt hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld.
7.5. Bij overmacht kan De Hondenhogeschool een overeengekomen dienst tot 2 uur voor aanvangstijd annuleren zonder terugbetaling van eventueel gemaakte kosten.
Tot uiterlijk 2 uur voor aanvangstijd wordt de dienst opgeschort tot een nader te bepalen tijdstip in de volgende gevallen:
– Bij heftig onweer of zware storm (in overleg en mede afhankelijk van de ernst van het onweer en of de storm).
– Bij niet verwachte, ernstige gladheid/bevriezing.
7.6. Voor bepaalde gezamenlijke trajecten kan een minimaal aantal deelnemers gelden. Bij onvoldoende animo kan De Hondenhogeschool deze annuleren. In dit geval zal het, mits reeds betaalde bedrag, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken worden geretourneerd aan cliënt.
7.7. Indien een hond ziek, verwaarloosd, etc. is dan behoudt De Hondenhogeschool zich te allen tijde het recht voor de dienst te stoppen tot nadere afspraken zijn gemaakt, zonder enig recht op terugbetaling aan cliënt.

Artikel 8: Gedragsconsulten en overige trainingen
8.1. Een cliënt kan van De Hondenhogeschool gedragsadvies ontvangen via verschillende diensten waaronder gedragstherapie.
8.2. Het door cliënt te verkrijgen advies is gebaseerd op de ervaring van De Hondenhogeschool.
8.3. Advies en/of behandeling leidt nimmer tot enige vorm van aansprakelijkheid van De Hondenhogeschool. De eigenaar van de hond blijft te allen tijde geheel aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
8.4. De Hondenhogeschool kan op basis van haar ervaring een zeer redelijke inschatting maken van de te behalen verbeteringen van de te behandelen honden. Er worden echter geen garanties gegeven. Hiervoor is deze materie te complex.
8.5. De Hondenhogeschool behoudt zich te allen tijde het recht voor een traject stop te zetten indien cliënt onvoldoende meewerkt aan een dienst, dan wel adviezen van De Hondenhogeschool onvoldoende opvolgt.

Artikel 10: Geschillen
Op overeenkomsten gesloten met De Hondenhogeschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.