Privacyverklaring

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De verordening heeft tot doel persoonsgegevens beter te beschermen. Voor De Hondenhogeschool is deze verordening van toepassing. Om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren moet De Hondenhogeschool persoonsgegevens van leden/cursisten bewaren. Hoe dat gebeurt staat hieronder vermeld.

Privacy en veiligheid van persoonlijke gegevens bij De Hondenhogeschool
Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze trainers, cursisten en overige relaties. Wij gaan zorgvuldig om met alle gegevens die u ons toevertrouwt. Uw persoonlijke gegevens, die wij verzamelen door uw inschrijving voor een cursus, workshop of evenement, of door een bezoek aan onze website worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Hondenhogeschool verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Naam, ras en geboortedatum van uw hond(en)
Wij verzamelen of verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Hondenhogeschool verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om diensten aan u te leveren in de vorm van cursussen, workshops of
evenementen
– U te kunnen bellen, whatsappen, of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het afhandelen van uw betaling
De grondslag voor de verwerking van uw gegevens is steeds gebaseerd op de overeenkomst (d.m.v. een inschrijfformulier) tussen u en De Hondenhogeschool en/of op basis van toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Hondenhogeschool maakt geen gebruik van profilering en maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. zaken die mogelijk (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor leden/cursisten. Het zou hier gaan om besluiten die volledig automatisch worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Hondenhogeschool) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Hondenhogeschool bewaart de hierboven genoemde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De Hondenhogeschool bewaart alleen de persoonsgegevens die zelf verstrekt zijn via het aanmeldingsformulier. Deze gegevens worden bewaard tot het einde van de cursus of het evenement. Op het einde van het betreffende jaar worden deze gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Hondenhogeschool deelt geen persoonsgegevens met andere partijen. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan bijvoorbeeld dierenartsen. Met de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, zoals de leverancier van ons administratiesysteem, sluiten wij conform de eisen van de AVG een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens. De Hondenhogeschool blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Hondenhogeschool gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Hondenhogeschool en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dehondenhogeschool.nl We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
De Hondenhogeschool wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Hondenhogeschool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dehondenhogeschool.nl